Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki sprzedaży dokonywanej przez Sklep Internetowy www.hapijama.pl

§ 1 Definicje

 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem działający www.hapijama.pl
 2. Sprzedawca – Piotr Myszczyszyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hapijama Fun Art Piotr Myszczyszyn z siedzibą w Gliwicach (44-102) przy ul. Warszawskiej 31C/15 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 631-236-66-42, REGON: 243545889, adres poczty elektronicznej: hapijama@gmail.com, numer telefonu: +48 507 182 668.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która zawarła bądź chce zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto klienta – dana Klienta zapisane w systemie Sklepu Internetowego dla potrzeb przetworzenia zamówienia.
 6. Login – oznaczenie Klienta w Sklepie Internetowym, indywidulanie przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych i specjalnych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 7. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych i specjalnych indywidulanie ustalonych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 12. Rejestracja – utworzenie w ramach Sklepu Internetowego Konta Klienta wymagane dla możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich funkcjonalności oferowanych przez Sklep Internetowy.
 13. Cena – cena, jaką Klient Sklepu Internetowego będzie zobowiązany do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Podana cena wyrażona jest w walucie polskiej (zł) i jest ceną brutto (wraz z podatkiem VAT). Ceny Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które zostają podane przed zakończeniem składania Zamówienia.
 14. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży na Towary prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Klientem Sklepu Internetowego może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub chce ją zawrzeć albo która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca na bieżąco dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe przy użyciu wszystkich najbardziej popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych urządzeń końcowych. Celem uniknięcia ewentualnych wątpliwości Sprzedawca zaleca następujące wymagania techniczne urządzeń technicznych wykorzystywanych przez Klienta: urządzenie końcowe (komputer lub inne urządzenie mobilne) z aktywnym dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej / rozdzielczość monitora … x … i kolory … bit, jak również włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 3. Warunkiem złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcia w ten sposób umowy sprzedaży jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Jeżeli co innego nie wynika z wyraźnej informacji handlowej wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są nowe.
 5. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierającymi podatek od towarów i usług w wysokości ustawowej) i są wyrażone w złotych polskich. Podane w Sklepie Internetowym ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności. W każdym wypadku Klient jest informowany o pełnych kosztach dostawy najpóźniej przed zatwierdzeniem zamówienia.
 6. Zamówienia towarów oferowanych w Sklepie Internetowym są realizowane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W celu złożenia zamówienia dotyczącego wysyłki towaru za granicę konieczny jest uprzednio indywidualny kontakt ze Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca informuje, iż wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, tj. niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez urządzenia Sprzedawcy i zapisywanych na urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać wyłączenia mechanizmu plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, z tym jednak zastrzeżeniem, iż może to utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

§ 3 Rejestracja; założenie Konta Klienta

 1. Założenie Konta Klienta wymaga dokonania nieodpłatnej Rejestracji. Warunkiem dokonania Rejestracji jest posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić stosowny formularz rejestracyjny i przesłać go drogą elektroniczną Sprzedawcy. Loginem do założonego Konta Klienta jest każdorazowo adres poczty internetowej wskazanej przez Klienta; hasło do Konta Klienta ustala indywidualnie Klient.
 3. Klient powinien podjąć odpowiednie działania uniemożliwiające zapoznanie się z ustalonym Hasłem przez osobę trzecią.
 4. Wszystkie dane przekazywane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym powinny być prawdziwe. Stwierdzenie przez Sprzedawcę nieprawdziwości danych może skutkować odmową Rejestracji lub rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciem Konta Klienta.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy Klient zostanie poproszony o akceptację niniejszego Regulaminu, z którego treścią Klient ma możliwość zapoznania się. Odmowa akceptacji treści postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rejestracji.
 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym (check-box). Wyrażenie takiej zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym. Klient w każdym czasie może cofnąć udzieloną zgodę (zgodnie z postanowieniami rozdziału „Ochrona danych osobowych).
 7. Udzielenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem koniecznym dla zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Klient, po przesłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracji potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, a Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta umożlwiający pełne korzystanie z wszystkich jego funkcjonalności.
 9. Po zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient w każdym czasie ma prawo poprawiania danych przekazanych Sprzedawcy w trakcie Rejestracji.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieoznaczony, a każda ze stron ma możliwość jej rozwiązania w drodze złożonego wypowiedzenia (rozdział Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną). Nadto, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (rozdział „Odstąpienie od umowy”).

§ 4 Zawarcie umowy sprzedaż

 1. Wszelkie informacje, w tym również stanowiące opis Towaru i jego cenę zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient ma możliwość składania zamówień w Sklepie Internetowym Sprzedawcy 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 3. Złożenie zamówienia nie jest warunkowane posiadaniem Konta Klienta.
 4. Klient nie posiadający Konta Klienta zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych.
 5. Złożenie zamówienia jest złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub zawierającym inne równoważne sformułowanie.

§ 5 Dostawa i płatności

 1. Wszystkie dostawy są realizowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów w Sklepie Internetowym są kompletowane i przygotowywane do wysyłki w terminie 1 dni roboczych od potwierdzenia przez Sprzedawcę faktu zawarcia umowy w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Towar będący przedmiotem zamówienia jest dostarczany na adres wskazany w formularzu Zamówienia za pośrednictwem podmiotów trzecich prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie.
 4. Sprzedawca przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej informację potwierdzającą wysłanie Towaru, z uwzględnieniem sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi w opakowaniu zapewniającym jego nienaruszalność. Przy dostarczeniu zamówionego Towaru Klient powinien dokonać jednak jego zbadania w sposób i czasie przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać spisania przez pracownika dostawcy stosownego protokołu zawierającego opis stwierdzonych braków lub uszkodzeń.
 6. Do przesyłki Sprzedawca każdorazowo załącza paragon zakupu lub fakturę VAT (- w przypadku zgłoszenia przez Klienta woli otrzymania takowej) obejmujące wszystkie Towary będące przedmiotem dostawy.
 7. Z tytułu zamówienia Towaru i w wykonaniu zawartej umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zapłaty określonej w Zamówieniu ceny Towaru i kosztów jego wysyłki.
 8. Cena podana przy Towarze w Sklepie Internetowym jest wiążąca dla stron umowy od chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Od tego momentu ustalona cena nie ulegnie zmianie, niezależnie od ewentualnej zmiany cen w Sklepie Internetowym.
 9. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić, w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności, w następujący sposób:

a) gotówką – za pobraniem, którego dokonuje dostawca Towaru

b) przelewem bankowym na wskazany rachunek Sprzedawcy (- przed rozpoczęciem dostawy Towaru) konto ING 10 1050 1298 10000 0092 1934 6625

c)  przelewem bankowym za pośrednictwem systemu płatności PayU organizowanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (- przed rozpoczęciem dostawy Towaru)

§ 6 Czas realizacji zamówienia

 1. Na czas realizacji składa się czas potrzebny na przygotowanie towaru do wysyłki oraz czas na dostawę.
 2. Czas przygotowania do wysyłki to czas następujący po przyjęciu zamówienia, aż do momentu nadania do adresata.
 3. Zamówienia przedpłacone oraz zamówienia za pobraniem realizowane są w tym samym lub kolejnym dniu roboczym (do 24 godzin).
 4. Przesyłki krajowe są realizowane przez Pocztę Polską w ciągu: 2 dni roboczych w przypadku przesyłek priorytetowych lub 3-4 dni w przypadku przesyłek ekonomicznych.
 5. Przesyłki kurierskie realizowane są w ciągu 1 do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) licząc od dnia wysłania.
 6. Każda przesyłka zawierać powinna dokładny adres oraz numer telefonu Klienta, osoby składającej zamówienie. Do każdej realizowanej przesyłki przydzielony jest indywidualny numer, który umożliwia śledzenie przesyłki.
 7. Realizacji przesyłek ekspresowych (z dnia na dzień) odbywa się według indywidualnych, odrębnych ustaleń.
 8. W przypadku wybrania innej płatności ważna jest godzina księgowania wpłaty zatem weź to pod uwagę robiąc zakup w ostatniej chwili.
 9. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn zamówiona przesyłka nie została dostarczona należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę podając przy tym numer zamówienia, ułatwiający identyfikację przesyłki.

§ 7 Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady Towaru powinien on o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hapijama@gmail.com oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca rozpatrzy złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego lub w razie potrzeby dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego towaru. Ustosunkowanie się do reklamacji zostanie wysłane przez Sprzedawcę w taki sam sposób w jakim zostało złożone zgłoszenie reklamacyjne (pisemnie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres podany przez Klienta lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 4. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru w przypadku, w którym Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w tym zakresie w opisie Towaru oferowanego przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca informuje, iż niektóre z oferowanych przez niego do sprzedaży Towarów mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dostarczanej Klientowi wraz z Towarem. Jeśli dokument gwarancyjny tak stanowi, Klient może zgłaszać roszczenia wynikające z gwarancji bezpośrednio producentowi lub dystrybutorowi Towaru. Udzielnie na sprzedawany Towar gwarancji producenta lub dystrybutora nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z przepisów powołanych w ust. 1.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej i wysyłane na adres: hapijama@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zwięźle przedstawić opis nieprawidłowości lub problemu. Sprzedawca rozpatrzy złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego i udzieli odpowiedzi Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 8 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni odpowiedni od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta wymaga wysłania oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czternastodniowego terminu na adres Sprzedawcy: Hapijama Fun Art Piotr Myszczyszyn, ul. Warszawska 31C/15; 44-102 Gliwice.  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został umieszczony na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 3. W razie odstąpienia od umowy – Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest on zobowiązany do zwrotu towaru do Sprzedawcy. Zwrot towaru może być dokonany jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy albo oddzielnie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od chwili, w której odstąpił od umowy.
 5. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży dokona zwrotu na jego rzecz wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztu dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot otrzymanych przez Sprzedawcę płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Klient, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy wybrał uprzednio sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych kosztów.
 7. przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 8. Zwracany Towar musi być kompletny. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został   poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia  lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Każda ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Klient i Sprzedawca) może rozwiązać takiej umowy, bez podania przyczyn i w każdym czasie.
 2. W celu rozwiązania umowy strona zobowiązana jest wysłania drugiej stronie stosownego oświadczenia woli (wypowiedzenie umowy), przy czym Klient może skorzystać z dowolnego środka komunikacji na odległość umożlwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, zaś Sprzedawca składa Klientowi oświadczenie woli wysyłając je na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta przy rejestracji.
 3. W przypadku dokonania wypowiedzenia umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa po upływie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
 4. Postanowienia zawarte w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą Umów sprzedaży w zakresie Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, przekazanych mu dobrowolnie w ramach Rejestracji, złożenia jednorazowego zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest  Piotr Myszczyszyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hapijama Fun Art Piotr Myszczyszyn z siedzibą w Gliwicach (44-102) przy ul. Warszawskiej 31C/15 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 631-236-66-42, REGON: 243545889, adres poczty elektronicznej: hapijama@gmail.com, numer telefonu: +48 507 182 668
 2. Wypełnienie przez Klienta danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jednorazowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1497 z późn. zm.). Klient przekazuje Sprzedawcy dane osobowe dobrowolnie.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych umów sprzedaży, informowania Klienta o nowych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę i nowych promocjach oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Przekazane Sprzedawcy przez Klienta dane osobowe są poufne i nie będą udostępniane innym osobom lub instytucjom (z zastrzeżeniem ust. 5), za wyjątkiem przypadków gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca chroni przekazane mu przez Klienta dane osobowe i dokłada starań w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub dostępem.
 4. Klient oraz każda inna osoba przekazała Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści w celu poprawienia bądź uzupełnienia, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy. Żądanie usunięcia danych osobowych Klienta z bazy danych Sprzedawcy jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Klienta, jeżeli dane zostały przekazane Sprzedawcy w trakcie Rejestracji konta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta z bazy danych w przypadku gdy Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa albo nie uregulował wszystkich zobowiązań względem Sprzedawcy, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia lub ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 5. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności za Towar poprzez system PayU, dane osobowe Klienta będą przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółkę PayU S.A. z siedzibą w 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i ewentualnych sporów jest wyłącznie prawo polskie.
 3. Sprzedający jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach Regulaminu będzie każdorazowo uwidoczniana na stronie internetowej Sklepu i wysyłana na adres poczty elektronicznej Klientów zarejestrowanych, a nadto Klient każdorazowo będzie proszony o akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia. Wszelkie zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień złożonych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu oraz nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zamierzonych zmianach i nie wypowiedział takiej umowy w terminie 30 dni.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może być w każdym czasie utrwalona poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku informatycznym lub pobranie z witryny internetowej Sklepu Internetowego.
 5. W przypadku powstania sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą strony będą dążyły do jego rozwiązania polubownie. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Zabronione jest przesyłanie lub dostarczanie w jakiejkolwiek innej formie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub mogącym naruszyć dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2015 r.

Hapijama to Cyrkowy Kram!

Rzucam, łapię, bawię się, gram. Gier i zabawek, cała zawierucha.

Trudne, łatwe, kolorowe. Proste, sprytne, zawodowe.

Każdy dla siebie znajdzie coś tutaj. Mały, duży i ten kto nie szuka.

Jesteście gotowi?

Zabawa to sztuka!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, przekazanych mu dobrowolnie w ramach Rejestracji, złożenia jednorazowego zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest  Piotr Myszczyszyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hapijama Fun Art Piotr Myszczyszyn z siedzibą w Gliwicach (44-102) przy ul. Warszawskiej 31C/15 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 631-236-66-42, REGON: 243545889, adres poczty elektronicznej: hapijama@gmail.com, numer telefonu: +48 507 182 668
 2. Wypełnienie przez Klienta danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jednorazowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1497 z późn. zm.). Klient przekazuje Sprzedawcy dane osobowe dobrowolnie.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych umów sprzedaży, informowania Klienta o nowych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę i nowych promocjach oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Przekazane Sprzedawcy przez Klienta dane osobowe są poufne i nie będą udostępniane innym osobom lub instytucjom (z zastrzeżeniem ust. 5), za wyjątkiem przypadków gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca chroni przekazane mu przez Klienta dane osobowe i dokłada starań w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub dostępem.
 4. Klient oraz każda inna osoba przekazała Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści w celu poprawienia bądź uzupełnienia, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy. Żądanie usunięcia danych osobowych Klienta z bazy danych Sprzedawcy jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Klienta, jeżeli dane zostały przekazane Sprzedawcy w trakcie Rejestracji konta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta z bazy danych w przypadku gdy Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa albo nie uregulował wszystkich zobowiązań względem Sprzedawcy, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia lub ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 5. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności za Towar poprzez system PayU, dane osobowe Klienta będą przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółkę PayU S.A. z siedzibą w 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182.
Hapijama
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu