Zwroty i reklamacje

Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady Towaru powinien on o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hapijama@gmail.com oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca rozpatrzy złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego lub w razie potrzeby dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego towaru. Ustosunkowanie się do reklamacji zostanie wysłane przez Sprzedawcę w taki sam sposób w jakim zostało złożone zgłoszenie reklamacyjne (pisemnie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres podany przez Klienta lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 4. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru w przypadku, w którym Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w tym zakresie w opisie Towaru oferowanego przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca informuje, iż niektóre z oferowanych przez niego do sprzedaży Towarów mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dostarczanej Klientowi wraz z Towarem. Jeśli dokument gwarancyjny tak stanowi, Klient może zgłaszać roszczenia wynikające z gwarancji bezpośrednio producentowi lub dystrybutorowi Towaru. Udzielnie na sprzedawany Towar gwarancji producenta lub dystrybutora nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z przepisów powołanych w ust. 1.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej i wysyłane na adres: hapijama@gmail.com… W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zwięźle przedstawić opis nieprawidłowości lub problemu. Sprzedawca rozpatrzy złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego i udzieli odpowiedzi Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni odpowiedni od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta wymaga wysłania oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czternastodniowego terminu na adres Sprzedawcy: Hapijama Fun Art Piotr Myszczyszyn, ul. Warszawska 31C/15; 44-102 Gliwice.  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został umieszczony na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 3. W razie odstąpienia od umowy – Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest on zobowiązany do zwrotu towaru do Sprzedawcy. Zwrot towaru może być dokonany jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy albo oddzielnie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od chwili, w której odstąpił od umowy.
 5. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży dokona zwrotu na jego rzecz wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztu dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot otrzymanych przez Sprzedawcę płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Klient, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy wybrał uprzednio sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych kosztów.
 7. przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 8. Zwracany Towar musi być kompletny. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

b)  gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

c) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia  lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

d) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Każda ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Klient i Sprzedawca) może rozwiązać takiej umowy, bez podania przyczyn i w każdym czasie.
 2. W celu rozwiązania umowy strona zobowiązana jest wysłania drugiej stronie stosownego oświadczenia woli (wypowiedzenie umowy), przy czym Klient może skorzystać z dowolnego środka komunikacji na odległość umożlwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, zaś Sprzedawca składa Klientowi oświadczenie woli wysyłając je na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta przy rejestracji.
 3. W przypadku dokonania wypowiedzenia umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa po upływie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
 4. Postanowienia zawarte w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą Umów sprzedaży w zakresie Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
Hapijama
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu